mature asian slut sucks as the young one masturbates.www.xxx-xo.com porn tube free xxx videos

Aviso Legal

SOTO ASESORÍA FISCAL, SLU (en diante ‘a empresa’), con domicilio en LG. AS CALDAS DE PARTOVIA 1A, 32500, O CARBALLIÑO (OURENSE), e con CIF nº B32482770, inscrita no Rexistro Mercantil de , Tomo 786, Libro 0, Folio 129, Folla OR-12003. INFORMA:

A utilización do nome de dominio sotofiscal.com atópase debidamente rexistrado pola empresa, con todas as garantías, tal e como dispón na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. No entanto, ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Términos Legais á normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condicións Contratación, Propiedade Intelectual e demais disposicións subsidiarias.


1.- ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS LEGAIS
1.1.) O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquera forma implica a aceptación de todas e cada unha dos presentes Términos Legais, reservándose a empresa o dereito a modificalos en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante e/ou Usuario, a atenta lectura dos Términos Legais de uso vigente en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que, si este non está de acordo con calquera dos mesmos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao uso da presente páxina web.

2.- OBXECTO
2.1.) Por medio da web sotofiscal.com, facilítase aos Usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os “contidos”), postos á súa disposición. A empresa resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización da páxina web, así como os contidos, produtos e servizos nel dispostos.

3.- CONDICIÓNS DE ACCESO
3.1.) O acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como ao seu navegación será libre e gratuita non esixíndose xa que logo aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contraseñas.
3.2.) Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán o seu veracidad, exactitude, autenticidad e vixencia. A empresa, dará a devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos términos indicados na sección de Política de Protección de Datos.

4.- CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN
4.1.) O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidad coa lexislación aplicable en cada momento, os Términos Legais do sitio web, a moral e bos costumes generalmente aceptadas e a orde pública.
O Usuario deberá absterse de:
1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Términos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático;
2. Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para devandito acceso;
3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus proveedores ou de terceiros;
4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou cualesquiera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, das súas proveedores ou de terceiros;
5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da empresa, terceiros proveedores e outros Usuarios;
6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;
7. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou cualesquiera mecanismos de información que poidan inserirse nos contidos;
8. intentar obter datos persoais distintos aos que está autorizado a coñecer, empregando para iso medios ou procedementos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquera tipo de dano. (Véxase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)
9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabaciones, software e, en xeral, calquera clase de material que:
a. De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atenche contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación;
b. Induza, incite ou promueva actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
c. Induza, incite ou promueva actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
d. Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública;
e. Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor;
f. Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico;
g. Atópase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á empresa ou a terceiros sen que sexa autorizado o uso que se pretenda facer;
h. Sexa contrario ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
i. Constitúa calquera tipo de publicidade;
j. Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web.

5.- RESPONSABILIDADES
5.1.) A empresa non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas da empresa, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que están fóra do seu control.
5.2.) A empresa, poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario si detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mesmo son contrarios aos presentes Términos Legais.
5.3.) A empresa, pon a disposición dos Usuarios unha dirección de correo electrónico info@sotofiscal.com para que calquera contido que poida afectar á actividade doutros usuarios sexa posto de manifesto, coa vontade de rectificar o mesmo en caso de ser apropiado.
5.4.) A empresa, non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamaciones ou gastos, producidos por:
i. interferencias, interrupcións, fallos, omisiones, averías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicaciones, ou por calquera outra causa allea ao control da empresa;
ii. intromisiones ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou cualesquiera outros;
iii. abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da empresa;
iv. erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. Os administradores da empresa resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente na web.
5.5.) A empresa, exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Así mesmo, a empresa queda exonerada de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recolleita de datos, estando os mesmos únicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados pola empresa; Servizos tales como comercio online e solicitude de orzamentos. Doutra banda, en caso de causar danos e prexuízos por un uso ilícito ou incorrecto de devanditos servizos.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
6.1.) O Usuario recoñece e acepta que todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou cualesquiera outros elementos inseridos na páxina, son propiedade exclusiva da empresa e/ou de terceiros, quen ten o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total nin parcial de devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. Os presentes Términos Legais da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da páxina Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de cualesquiera dereitos estará suxeito á previa e expresa autorización específicamente outorgada para ese efecto pola empresa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.
6.2.) Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa páxina web, o menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina Web ou, en calquera caso dispón da correspondente autorización para a utilización de devanditos elementos. O contido disposto en dita web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.
6.3.) Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o “copyright” e a empresa, así como os dispositivos técnicos de protección, ou cualesquiera mecanismos de información que puideren conter os contidos. O Usuario deste sitio Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso a empresa o exercicio de cantos medios ou accións legais correspóndanlle en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS
7.1.) Para utilizar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para iso, a empresa tratará automatizadamente os Datos Persoais en cumprimento co Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para iso, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos persoais (POLITICA PROTECCION DE DATOS) así como o establecemento das finalidades previamente establecidas, ao disposto nas condicións definidas na Política de Protección de Datos que presenta o Web.

8.- DURACIÓN E TERMINACIÓN
8.1.) A prestación do servizo do presente sitio Web e os demais servizos teñen en principio unha duración indefinida. No entanto, a empresa, poderá dar por terminada ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa iso posible, a empresa, anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

9.- FORZA MAIOR
9.1.) A empresa, non será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servizo, si esta débese a interrupcións prolongadas do fornezo eléctrico, liñas de telecomunicaciones, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisiones do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.

10.- LEI APLICABLE E JURISDICCIÓN
10.1.) Os presentes Términos Legais réxense pola Lei española. Na medida en que así o permita a lei, as partes con renuncia expresa a calquera outro fuero que puidese corresponderlles, acordan someterse á jurisdicción dos Xulgados e Tribunais onde recae a razón social da empresa.

www.fapgosu.com xxxhdfire.com stunning spanish beauty gets fucked hard.

Tienes que aceptar el uso de cookies para seguir navegando Más información

La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible. Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o hace clic en "Aceptar" a continuación, está dando su consentimiento.

Cerrar